Opći uvjeti prodaje i isporuke sadnica ukrasnih biljaka

 Opći uvjeti prodaje i isporuke sadnica ukrasnih biljaka (lončanica, sezonskog cvijeća, grmova...)
Tvrtke VRTKO FLOR (prodavač)

1.članak Valjanost
1.1 Opći uvjeti prodaje i isporuke mladih sadnica ukrasnih biljaka važeći su za sve ponude, kao i za sve narudžbe zaprimljene od prodavača. Uz opće uvjete prodaje važeći su također i opći uvjeti poslovanja kupca, osim ako su u suprotnosti sa općim uvjetima prodaje i isporuke tvrtke prodavača VRTKO FLOR
1.2 Narudžba predana prodavaču ili njegovom ovlaštenom zastupniku je obvezujući dokument nagodbe između dvijema stranama koje sudjeluju u poslovanju.
1.3 'Prodavač' je u našem primjeru tvrtka VRTKO FLOR, koja prima narudžbe za isporuku mladih sadnica ukrasnih biljaka.
'Kupac' može biti fizička ili pravna osoba, koja je izrazila želju za kupovinom biljnog materijala odnosno mladih sadnica iz ponude prodavača.
2.članak Ponuda i cijene
2.1 Sve ponude su predmet Općih uvjeta prodaje i isporuke mladih sadnica, osim ako to nije posebno navedeno. Ponuda se može otkazati u roku 5 radnih dana od dana preuzimanja i potvrde ponude od strane kupca.
2.2 Cijene ne uključuju PDV i ostale troškove (dostava na adresu kupca, pakiranje, fito certifikat, izvozne špediterske troškove, autorske licence) osim, ako to nije u ponudi drugačije navedeno.
2.3 Na sorte, koje su sortno zaštičene od strane proizvođača sadnog materijala, obvezno je dodatno plačanje licence, ako nije drugačije navedeno u cjeniku ili u ponudi.
2.4 Ponude ugovorene na želju kupca važeće su najviše 30 dana, ako nije dugačije napisano u ponudi.
2.5 Zbog nepredvidivih djelovanja na tržištu (promjena tečaja, carinskih stopa, promjene nabavne cijene,...) prodavač ostavlja pravo promjene cijene prije isporuke, nakon prethodne obavijesti kupca.
2.6 Cijene su u valuti, koja je navedena u cjeniku ili ponudi (SIT, HRK, EUR)
2.7 Možebitne tiskarske ili druge greške na bilo kojem dokumentu izdanom od strane prodavača mogu se popraviti bez posebne obavijesti kupcu.
3.članak Viša Sila
3.1 U slučaju, da prodavač ne bi mogao dostaviti sadni materijal zbog više sile, obavijestiti će kupca o nastaloj situaciji što je prije moguće putem telefaxa, elektronske pošte ili telefona. Obavijest se šalje zbog toga da kupac osigura sadnice kod drugog prodavača na vrijeme, ako to želi.
3.2 U slučaju, da zbog više sile isporuka nije moguća, obje strane su dužne prema međusobnom dogovoru osigurati način za najbolje rješenje problema, sa ciljem izbjegavanja nepotrebne štete na sadnicama.
3.3 Ako kod situacije iz točke 3.2 strane se ne mogu sporazumno dogovoriti, prodavač zadržava pravo odluke. Ako prodavač smatra, da je slaba kvaliteta sadnica posljedica predugog skladištenja u skladištu prodavača ili predugog transporta od skladišta prodavača do kupca, ne preuzima odgovornost za nastalu štetu.
3.4 Viša sila može biti: svaka okolnost na koju prodavač nema direktnog utjecaja, što ima za posljedicu nemogućnost ispunjenja dogovora. Naprimjer: vatra, ekstremni vremenski uvjeti, vladine odluke, stavke carinika ili kakve druge u posao upletene okolonosi...
4.članak Nepredvidive okolonosti na strani kupca
4.1 U slučaju nepredvidivih okolnosti na strani kupca prodavač će pokušati u granicama mogućeg ugoditi kupcu ispravkom narudžbe. U dogovoru sa kupcem pokušati će naći najbolje obostarno moguće rješenje.
4.2 U slučaju, da dogovor nije moguć, obim stranama se dozvoljava u roku 10 dana nakon primljene (poslane) pisane obavijesti o nepredvidivim okolnostima, predmet predati Sudu.
5.članak Dostave, transport, obustava narudžbe
5.1 Dostava se smatra izvršenom, u trenutku, kada se roba nađe na mjestu dogovorenog preuzimanja. Prodavač ili njegov zastupnik će se do trena pruzimanja robe brinuti za sadni materijal na najbolji mogući način. Kupac se obvezuje, da će sadni materijal preuzeti u najkaraćem mogućem roku, najkasnije nakon 24 sata.
5.2 Termin isporuke dogovoren i potvrđen u narudžbi se na uzima kao konačni i zadnji mogući termin, osim, ako nije drugačije navedeno u potvrdi narudžbe. Ako isoruka u dogovorenom terminu iz opravdanih razlog nije izvediva, prodavač je dužan u najkraćem mogućem vremenu dostaviti naručenu robu. Ako isporuka ni u kom slučaju nije moguća, pokušati će se naći najbolje moguće rješenje sa naručiteljem.
5.3 U slučaju, da naručena sorta nije iz objektivnih okolnosti dostavljena, prodavač će pokušati dostaviti najsličniju moguću zamjenu, osim, ako je iz narudžbe vidljivo, da zamjene nisu prihvatljive.
5.4 Ako se između kupca i prodavača ne postigne dogovor o dostavi, prodavač će svojevoljno izabrati način dostave na trošak kupca.
5.5 Ako kupac odustane od narudžbe robe, koja je već u proizvodnji, dužan je platiti 25% naručene robe na dan obustave narudžbe. U slučaju, da se roba u tom slučaju mora prodati po nižoj cijeni ili se za tu robu ne može naći novi kupac, kupac je dužan platiti vrijednost robe u visini razlike između dogovorene cijene i naknadno postignute cijene na tržištu (min.25% - 100%)
Obje strane su dužne spriječiti možebitne štete na robi.
5.6 Ako kupac izmjeni termin preuzimanja robe, koji je nakon dogovorenog termina, time preuzima odgovornost za možebitno slabiju kvalitetu isporučene robe.
Ako kupac ne pruzme robu u određenom vremenu, te roba izgubi svoju vrijednost (prema ocjeni dobavljača, vrijeme je ovisno od vrste i osjetljivosti robe), smatra se da je kupac robu otkazao.
U tom slučaju kupac pokriva sve troškove, kako je opisano u petom stavku 5. članka.
5.7 Klauzole u tom čalanku će se razmatrati s obje strane i tumače se u smislu razumnosti i poštenja.
6.članak Pakiranje
6.1 Pakiranje je zaračunato u nabavnoj cijeni i ne vraća se.
6.2 Povratna ambalaža, koja je namjenjena višekratnoj upotrebi (CC kolica, police,...) ostaju u vlasništu prodavača i moraju biti prodavaču vraćeni neoštećeni. Prijevozni troškovi povrata ambalaže su trošak kupca. Ako kupac takvu povratnu ambalažu ne vrati najkasnije u roku 30 dana, tereti se za najam od strane prodavača (po prodavačevoj internoj cijeni za najam ambalaže).
6.3 Prodavač ima pravo zaračunati kupcu upotrebu ambalaže i ako je povratna.
7.članak Plačanje
7.1 Roba se plača 50% kod narudžbe i 50% kod isporuke, osim ako kupac kod prodavača ima dozvoljen otvoren račun. Za otvaranje takvog računa obratiti se našem komercijalistu. Za otvaranje računa potrebno je:
FIZIČKE OSOBE:Ime i prezime, stalna adresa prebivališta, JMBG, kopija osobne iskaznice, broj bankovnog računa, telefonske brojeve, fax, e-mail, kako bismo vas lako obavjestili o isporuci sadnica.
PRAVNE OSOBE: Kopija ispisa iz statistike, porezni broj, matični broj, broj transakcijskog računa i telefonski brojevi, fax, e-mail, kako bismo vas lako obavijestili o isporuci sadnica.
Najkasnije u tjednu prijema vašeg upita sa potpunom dokumentacijom obavijestiti ćemo Vas o odobrenju nabave robe na otvoreni račun.
7.2 Kod nabave na otvoren račun, dospijeće plaćanja je najkasnije 30 dana po danu nabave, ako nije drugačije dogovoreno.
Kupac nema pravo tražiti smanjivanje vrijednosti od fakturirane vrijednosti robe, koja mu je fakturirana od strane prodavača.
7.3 Ako kupac svoje dugovanje ne podmiri na vrijeme i u cjelosti, kamate, sudske i ostale troškove snosi sam.
7.4 Ako se plaćanje provodi preko treće ustanove ili banke, koja uzima proviziju, provizija ide na račun kupca.
7.5 Ako robu iz prijašnjih isporuka kupac nije plačao u roku i u cjelosti:
7.5.1 Prodavač nije dužan dostaviti robu u sljedećoj isporuci.
Prodavač ne odgovara za možebitnu štetu, koja time nastaje.
7.5.2 Svi računi sa kasnijim danom valute odmah dolaze na naplatu.
7.5.3 Svako plaćanje od strane kupca namjenjeno je plačanju bilo koje robe za isporuku, odnosno može se proknjižiti kao plaćanje robe prošlog duga kupca.
7.6 Ako prodavač ocjeni, da kupac neće platiti dogovorenu cijenu , prodavač može:
7.6.1 Na vrijeme obustaviti isporuku dok kupac ne osigura garantiranu potvrdu plaćanja.
7.6.2 Otkazati sve dogovorene isporuke.
8.članak Pritužbe
8.1 Pritužbe na vidne greške ili oštećenje robe moraju biti priopčene prodavaču faxom, telefonom,... najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana nakon preuzimanja robe, najkasnije 8 dana prodavač mora primiti preporučeno pismo sa obrazloženjem i opisom štete.
8.2 U slučaju skrivenih šteta, kupac mora prodavača obavijestiti kao u prethodnom primjeru.
8.3 Pritužba mora sadržavati:
8.3.1 Detaljan opis štete
8.3.2 Sve ostale potvrde, koje pokazuju, da se radi o istom artiklu koji je isporučen i naknadno reklamiran.
8.4 Ako se mišljenja kupca i prodavača o oštećenosti robe ne slažu, te zbog toga se na nađe sporazumno rješenje za rješavanje spora, kupac je dužan naći neovisnog stručnjaka, koji će odlučiti o pravovaljanosti pritužbe kupca. Ako pritužba nije osnovana, troškove stručne ocjene pokriva kupac, u suprotnom prodavač.
8.5 Pritužba na dio robe ne može opravdati povrat ukupne robe u toj isporuci.
8.6 Kupac mora pregledati isporučenu robu kod preuzimanja, i odmah ukazati prodavaču na možebitne nedostatke i oštećenja robe.
8.7 Ako kupac ne pošalje obavijesti o štetama u navedenom vremenu, prodavač je oslobođen i razrješen svih obveza u vezi te isporuke.
9.članak Garancija i ograničena odgovornost
9.1 Prodavač garantira, da roba isporučena na osnovi narudžbe, zadovoljava zakonskim zdravstvenim ograničenjima. Prodavač garantira sortnost matičnog materijala, nažalost mutacije sekundarnog materijala nisu isključene.
9.2 Prodavač ne daje nikakve garancije u vezi sa daljnjim rastom ili cvatnjom isporučenih biljaka.
9.3 Odštete za možebitne štete ili troškove nikada ne prelaze vrijednost izdane fakture za tu robu.
9.4 Sve informacije u vezi daljnje proizvodnje kulture od strane prodavača su na volju kupcu, sa dobrom namjerom pomaganja uspješnijeg uzgoja. Ne preuzimamo nikakve odgovornosti vezane sa tim informacijama.
10.članak Prijenos vlasništva i rizik
10.1 Kupac preuzima odgovornost i rizik za robu iz drugog stavka ovog članka u trenutku isporuke sukladno članku 5 Općih uvjeta prodaje, osim ako stranke nisu drugačije dogovorile.
10.2 Roba isporučena sukladno članku broj 5 Općih uvjeta prodaje ostaje vlasništvo prodavača do potpunog plaćanja robe i svih sa time povezanih troškova od strane kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno između stranaka.
10.3 Dok nije roba u cjelosti plaćena od strane kupca prodavaču, kupac se obvezuje robu držati odijeljenu od ostale robe, jasno označenu kao vlasništvo prodavača i ne otuđiti robu bez pisanog pristanka prodavača.
11.članak Zaštita originalnih sorata
Prodavač nije dužan kupcu nadoknaditi nikakvu štetu ili troškove nastale u vezi pritužbe od strane kupca, koji je prekršio pravila patenta, autorskog prava, zaštitne robne marke, zaštite prava uzgoja, ili nekog drugog pravila industijskog ili intelektualnog vlasništva treće osobe (vlasnika licence ili njegovog ovlaštenika).
11.1 Zaštičene sorte je zabranjeno upotrebljavati za daljnje razmnožavanje. Kupac je dužan s tim u vezi obavijestiti svoje kupce. Sjeme ili sadnice se smiju upotrebljavati za uzgoj i proizvodnju konačnog proizvoda, nikako ne za reprodukciju.
11.2 Sorte, koje su zaštičene, su od strane prodavača označena sa oznakom P1-P99 ili R1-R99 ili RED FOX, SUNFLOR, SURFINIA, TAPIEN, TEMARI, ®, ©,.... ovisno od prodajnog programa. Ako iz kataloga ili cjenika nije jasno uočljivo da li je sorta zaštičena, informacija se može dobiti od prodavača.
11.3 Vlasnik licence sorte odnosno njegov ovlašteni zastupnik ima pravo neograničenog pristupa na zemljište kupca zbog nadzora porizvodnje. Kupac je dužan kod tog nadzora sudjelovati i ne prikrivati sa tim povezano djelovanje.
Isto tako, vlasnik licencirane sorte odnosno njegov ovlašteni zastupnik imenuje neovisnu treću osobu, da provjeriti poslovne knjige kupca.
11.4 Proizvodi se smiju prodavati samo pod originalnim sortnim imenom.
11.5 Kupac se obvezuje prodavača obavijestiti o svakom kršenju prava zaštite industijskog i intelektualnog vlasništva.
11.6 Kupac se obvezuje vlasniku licencirane sorte, koji je protupravno razmnožio platiti protuvrijednost od 0,6 EUR-a na svaku tako umnoženu biljku, ako zakonom nije propisano viša kazna. Kazni se dodaju svi dodatni troškovi povezani sa određenim primjerom (potrebe dokazivanja, sudski troškovi, kamate,...)
12.članak Sporovi
12.1 Za sporove je nadležan Sud u Zagrebu.
13.članak Zadnji dogovor
13.1 Ako je koji dio Općih uvjeta prodaje u suprotnosti sa regionalnim zakonima, taj dio Općih uvjeta prodaje nije temelj dogovora između kupca i prodavača, ostali dio je važeći i nepromjenjen.

E-novice

Ukoliko želite primati naše e-novosti, pošaljite nam vaš e-mail:

Vaš e-mail:

Veleprodaja
Vrtni centri